Současnost

Vítáme Vás na stránkách naší školy

 

Člověk se vzdělává celý život.

Nejdůležitější jsou však pevné základy.

 

         Naše malotřídní základní škola se nachází uprostřed obce Měník. Kapacita školy je 50 žáků ZŠ a 25 dětí MŠ. Přicházejí k nám děti z Měníku, Humburk, Barchova, Barchúvku, Malých Babic, Bydžovské Lhotky a Nového Bydžova. V letošním školním roce navštěvuje školu 42 žáků. Díky tomuto počtu můžeme říci, že jsme škola rodinného typu s pěti postupnými ročníky ve třech třídách. (I. třída – 1.ročník, II.třída –

2. a 4.ročník, III. třída– 3. a 5. ročník). I přes tuto na první pohled negaci dosahujeme dobrých výsledků ve vzdělání.

          Pedagogický sbor je plně kvalifikován. Tvoří ho 4 učitelky a vychovatelka školní družiny. Na daný počet žáků se jedná o nadstandard. Žáci i učitelé se velmi dobře znají, což umožňuje individuální přístup ke každému jedinci. U nás ve škole se nevyskytují žádné sociálně patologické jevy.

 

          Způsob malotřídní výuky je významně spojen s budováním samostatnosti žáků. Žáci se učí spoléhat sami na sebe, spolupracovat
s mladšími i staršími spolužáky, naučí se požádat o pomoc a pomoc poskytnout a tolerovat ostatní žáky. Nemají problém s přijímáním kamarádů se speciálními vzdělávacími potřebami, popř. s OMJ. Učí se informace samostatně vyhledávat, vyvozovat z předešlých zkušeností a ne je jen přijímat od učitele nebo z učebnice. Snažíme se rozvíjet schopnosti samostatného uvažování, řešení problémů a odpovědnosti za své vzdělání. Učíme je přinášet dotazy, nést odpovědnost za svoje výsledky a sdílet společně zážitky. Pomáháme jim v rozvoji charakteru a vztahu k druhým i k sobě samým.

 

          Prostředí školy je otevřené, harmonické a přirozené s dostatkem impulsů, podnětů a pozitivních prožitků, v němž dítě žije a bude žít. Každý žák je individualita a je plně respektován.

 

          Poskytujeme výchovu a vzdělání žákům 1. stupně ZŠ a to dle školního vzdělávacího programu s názvem ,,Škola pro život”, ve kterém využíváme naše ověřené zkušenosti a metody. Ve vzdělávacím procesu upřednostňujeme metody vyžadující aktivní zapojení žáků před pasivním přijímáním poznatků. Vyučování oživujeme prvky alternativních pedagogik (např.Montessori).V projektových metodách využíváme PC s přístupem na internet. Standardně využíváme interaktivní tabule, které jsou v každé třídě. Tabule jsou napojené na internet, obsahují výukové programy a tím umožňují výuku na té nejvyšší úrovni.

 

           Od první třídy probíhá nepovinná výuka anglického jazyka, od druhé třídy je povinná.

 

          Po ukončení 5. ročníku mohou žáci bez problémů pokračovat na kterékoliv škole v okolí (např. v Novém Bydžově), popř. na víceletém gymnáziu v Hradci Králové. Se školami, na které žáci přecházejí, spolupracujeme a sledujeme jejich další úspěšnost.

 

          Škola disponuje prostornými třemi třídami a oddělením školní družiny s provozní dobou od 6:30 do 7,45 hodin a od 11:30 do 16:00 hodin. Další součástí školy je výdejna školního stravování (jídlo je dováženo ze školní jídelny z Prasku)

 

          Součástí právního subjektu je jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem (od 6:20 do 16:00 hodin). Celá budova školy je vybavená novým nábytkem. Poskytuje velmi příjemné prostředí, ve kterém se žáci i učitelé dobře cítí. Pro venkovní aktivity využíváme moderní školní hřiště.

 

          Výhodou naší školy je také úzká spolupráce s rodiči, protože nás mohou individuálně oslovit a řešit tak s námi aktuální otázky vzdělávání svého potomka během celého školního roku. Pořádáme akce pro rodiče a veřejnost.

 

          Zřizovatelem školy je obec Měník. Zastupitelstvo obce v čele se starostkou obce Bc. Alenou Dvořákovou mají zájem o bezproblémový chod školy a jsou vstřícní k požadavkům příspěvkové organizace. Z finančních prostředků, které obec poskytuje škole se snažíme o modernizaci interiéru školy a drobné rekonstrukce.

          OÚ pravidelně zajišťuje úpravu travnatých ploch kolem budovy. Vysokou úroveň má ve škole a ŠD výuka esteticko-výchovných předmětů. Výtvarné práce a výrobky žáků prezentujeme na vývěsních nástěnkách na obecním úřadě, které paní vychovatelky pravidelně obměňují.

 

telefonní kontakt

ZŠ  734 860 731
MŠ 734 860 631