Historie školy

Z historie ZŠ Měník

          Měník je nevelkou obcí u Nového Bydžova. Vzdělávání dětí a jejich příprava na život i školní budova byly vždy důležitým prvkem zdejších obyvatel i jejich představitelů.

       První školní kroniku založil r. 1839 zdejší učitel Jozef Čulík. Tato kronika má 26 stran rukopisu a je dovedena do r. 1874. V zápisech se stručně vrací do r. 1789, kdy zde byla škola potvrzena.

          Prvotně se vyučovalo v najatých místnostech. První školní budova (stará škoda čp. 43) byla postavena po napoleonských válkách r. 1817. Roku 1879 byl zakoupen domek čp. 72 pro dvě třídy. Na školu trojtřídní byla rozšířena 1. ledna 1884. Ve staré škole byla první třída, v domu čp. 72 třída druhá a třetí. Zdejší školu navštěvovaly děti z Měníku, Libně, Barchůvku, Bydžovské Lhotky a Humburk.

          Roku 1887 při velikém požáru (11 stavení) vyhořela i stará škola v čp. 43. O osm let později se začalo jednat o zřízení čtvrté třídy. Avšak roku 1898 bylo povoleno vyškolení Bydžovské Lhotky a Humburk s tím, aby si každá tato obec postavila školu vlastní. Tím počet dětí poklesl a od září 1898 se opět vyučovalo jen ve dvou třídách.

          Od počátku 20. stolení se jednalo o postavení nové trojtřídní budovy, té nynější. Stavba byla realizována
r. 1904 nákladem 38 tisíc Kč. Výměrem okresní školní rady z února 1904 bylo povoleno zřízení 3. třídy od září tohoto roku. Tímto dnem se začalo vyučovat v nové školní budově ve 3 třídách. Po světové válce byla však následkem úbytku žactva škola zredukována na školu dvoutřídní.

          Ve zdivu nové školní budovy se však brzy objevovaly trhliny. Stavení komise r. 1922 na místě zjistila, že následkem dlouho trvajícího sucha jílovitý základ, na němž byla škola postavena, se svraštil a následkem toho nastal jistý pohyb zdiva. Trhlin neustále přibývalo, a proto se po deseti letech přistoupilo k důsledné opravě. Oprava si vyžádala náklady ve výši 42.140 Kč, což byla v té době velmi vysoká částka. Proto byla školní budova prodána obci za 40.000 Kč, čímž se stala obecním domkem.

          Z kronik a výročních zpráv se dozvídáme, že škola a obyvatelé Měníka velmi často procházeli nelehkým obdobím. Avšak pedagogický sbor se vždy snažil poskytnout dětem nejlepší podmínky pro vzdělání a připravit je pro život. Na pozici ředitele školy se během existence školy vystřídali následující pedagogové:

Jan Rossmüller 1902–1920

Bohuslav Hrnčíř 1920 – 1934

Josef Radoň 1934 – 1935

Alois Macek 1935 – 1945

Břetislav Rousek 1945 – 1949

Vlasta Bartáková 1949 – 1950

Bohumil Němec 1950 – 1975

Bohuslav Kříž 1975 – 1976

Lubomír Novotný 1976 – 2003

PaedDr. Mgr. Hynek Hradecký 2003 – 2019

Mgr. Marcela Říčanová 2019 – dosud.