Školní řád

DODATEK KE ŠKOLNÍMU ŘÁDU školní rok 2021 – 2022

Podmínky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při vzdělávání

Preventivní hygienická opatření k zahájení provozu od 1. 9. 2021

 1. Při ranním předávání dětí dodržujte hygienické opatření, vydezinfikujte ruce sobě
   i svému dítěti.

 2. K docházce do mateřské školy jsou přijímány pouze děti zdravé!

 3. Osoby s příznaky infekčního onemocnění nemohou do budovy mateřské školy vstoupit!

 4. Veškerá komunikace v rámci předávání dětí bude omezena na minimum.

 5. Nemocné děti, či děti vykazující infekční onemocnění nepatří do MŠ. Učitelka dítě zjevně infekční ráno nepřevezme!!!

 6. Děti, u kterých bude v průběhu docházky v MŠ zjištěna zvýšená teplota nebo jiné příznaky jakékoli virové infekce (např. rýma alergická ne, kašel, bolest hlavy, nevolnost, ztráta čichu a chuti) musí být izolovány do karanténní místnosti od ostatní skupiny dětí, ze které má přístup na toaletu i k umyvadlu (v MŠ označené symbolem nemocného). Zákonní zástupci budou ihned kontaktováni a jsou povinni si dítě neprodleně vyzvednout.

 7. Při průjmovém onemocnění či zvracení je nutno si dítě ponechat doma ještě dva dny po odeznění příznaků z hlediska zamezení šíření nákazy na ostatní děti. Při výskytu vší rodiče oznámí tuto skutečnost ve škole, dítě odvšiví a ponechají si doma taktéž minimálně dva dny, dokud není jisté, že se hubení povedlo.

 8. Rodiče i děti jsou povinni dodržovat preventivní hygienická opatřeními, která se mohou dle epidemiologické situace aktuálně měnit.

 9. Rodiče zajistí do batůžku – pití na pobyt na školní zahradě (dle aktuálního počasí).

 10. Do MŠ si děti po dobu zvýšeného opatření nesmí nosit vlastní hračky.

 11. V areálu a budově školy je povinnost nosit ochrannou roušku předem jasně definována (web, email, piktogram na dveřích a vratech školy). Podmínky nošení roušky se mohou měnit na základě aktuálního vývoje situace v průběhu dní. Zákonní zástupci a zaměstnanci školy jsou povinni respektovat tato nařízení.

 12. Místnosti budou dostatečně větrány i pravidelně dezinfikovány.

 13. Rodičům je přikázán minimalizovaný pohyb po mateřské škole.

 14. Buďme k sobě, prosím, ohleduplní a vyvarujme se jakékoliv nákazy ostatních.

 

V mateřské škole nepodáváme žádné léky, ani kapky. Prosíme rodiče, aby dětem nedávali ani do šatny žádné léky, vitamíny, kapky do nosu, mastičky či vitamíny.

 

 

Povinné předškolní vzdělávání

4) Distanční vzdělávání

 

Škola poskytuje vzdělávání distančním způsobem, pokud je v důsledku krizových nebo mimořádných opatření (například mimořádným opatřením KHS nebo plošným opatřením MZ) nebo z důvodu nařízení karantény znemožněna osobní přítomnost ve škole více než poloviny předškolních dětí, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 

Prezenční výuka dotčených dětí přechází na výuku distančním způsobem (s ohledem na jejich podmínky pro distanční vzdělávání). Ostatní děti, kterých se zákaz nedotkne, pokračují v prezenčním vzdělávání. 

 

 

V ostatních případech (absence nepředškolních dětí) škola nemá povinnost poskytovat vzdělávání distančním způsobem.

 

Způsob realizace distančního vzdělávání

 

Dle ŠZ 561/2004 Sb. §34 je předškolní vzdělávání povinné.

Distanční výuka se týká pouze dětí plnící povinnou předškolní docházku.

 

Od 1. 9. 2020 bude distanční výuka v době výskytu onemocnění Covid – 19 uskutečňována následujícím způsobem:

 

Distanční vzdělávání v důsledku krizových nebo mimořádných opatření bude realizováno rozesíláním pracovních listů, popř. nabídkou inspirativních tipů na společné aktivity a činnosti dětí a rodičů v domácím prostředí přes mailové adresy zákonných zástupců. Pokud zákonný zástupce nemá možnost emailové komunikace, přejde učitelka na komunikaci telefonickou nebo poštovní. Pokud nemá zákonný zástupce podmínky k vytištění pracovních listů, oznámí to mateřské škole, která mu připraví do vstupní chodby listy k vyzvednutí. Zákonní zástupci budou s dětmi pracovat podle pokynů učitelek.

 

 1. Za situace, že účast předškolních dětí bude menší než polovina, bude mateřská škola zasílat zákonným zástupcům chybějících předškolních dětí na mailovou adresu
   1x týdně pracovní listy k domácímu vypracování, které následně předají učitelkám při návratu do mateřské školy na prezenční výuku.

 1. Za situace, že je mateřská škola uzavřena z důvodu karantény, zasílá školní asistent ve spolupráci s učitelkou na mailovou adresu zákonných zástupců předškolních dětí
   1x týdně pracovní listy k domácímu vypracování, které neprodleně předají vypracované učitelkám nejdéle při návratu do mateřské školy na prezenční výuku.

 1. Distanční výuka nebude realizována synchronně on-line. Pro udržení sociálního kontaktu a motivace zajistí MŠ 1x týdně online setkání učitele s dítětem. Vše se bude uskutečňovat za předpokladu, že rodina dítěte má k dispozici potřebné technické vybavení. Časový harmonogram a rozsah online setkání není přesně daný, vše až po domluvě se zákonnými zástupci.

Vypracování pracovních listů je pro předškolní děti povinné. 

 

Informační zdroje

 

Archivace výsledků vzdělávání dětí v době distanční výuky

 

Vypracované a odevzdané pracovní listy dětí učitelky zakládají do samostatných složek s názvem „Distanční vzdělávání“, ve kterých jsou podsložky se jmény předškolních dětí.

 

Pracovní listy zasílá 1 krát týdně školní asistent, následně je eviduje v archivu počítače.

 

Podklady zpracovává učitelka ranní směny ve spolupráci se školním asistentem.

 

 

Platnost od 1. září 2020 Mgr. Marcela Říčanová, ředitelka školy

Zpracovala ved. uč.: I.Hartmanová