OČMU

Ochrana člověka za mimořádných událostí

 

Plán pro školní rok 2022 – 2023

 

 • povinnost zařadit min. 6 vyučovacích hodin v každém z ročníků (270min),
   v MŠ taktéž;

 • přizpůsobit možnostem a schopnostem dětí a žáků,

 • zařazovat v rámci výuky ostatních předmětů (Tv, Pč, Inf , Pr, Čj, apod.)
   – v tematickém plánu označit, zvýraznit; nebo zařazovat samostatně – v rámci třídnických hodin a projektových dnů, v MŠ v rámci řízených činností skupinových nebo individuálních

 • realizaci konkrétního tématu vždy zaznamenat do třídní knihy (přehledu VVP) + do tabulky o přehledu realizovaných témat;

 • za realizaci zodpovídá třídní učitel, učitelka

 • vycházíme z materiálů: Pokyn MŠMT k začlenění tématiky ochrany člověka za mimořádných událostí do vzdělávacích programů dle RVP ZV

 • společné pravidlo: u mladších žáků a dětí v MŠ zařazujeme s cílem naučit se snášet ochranná opatření v případě nebezpečí a v rámci možností učit ochotě napomáhat ochranným opatřením, u žáků témata zařazujeme s cílem se na opatřeních podílet
   a postupně s věkem se naučit chránit se sám – sebeochrana.

Pověřenec Ing. Lenka Skalická, tel. 731 719 977, email: pocidlinsko@seznam.cz

 

Obecné cíle tématu OČMU:

 • připravenost žáků na extrémní situace, do nichž se mohou dostat,

 • základní teoretické poznatky o možném ohrožení a nebezpečných situacích,

 • praktický nácvik požadovaných reakcí pro případ nebezpečí,

 

Konkrétní cíle (s ohledem na věk):

 • rozpoznat varovný signál „Všeobecná výstraha“ a činnost po jeho vyhlášení,

 • znát a umět použít telefonní linky tísňového volání,

 • mít povědomí o evakuačním zavazadle a jeho obsahu,

 • znát zásady pro opuštění ohroženého prostoru – evakuace,

 • znát základní systém činnosti integrovaného záchranného systému,

 • umět poskytnout první pomoc při zraněních,

 • znát hlavní zásady chování při povodni, zemětřesení, požáru,

 • znát hlavní zásady chování při nálezu výbušniny nebo jiné nebezpečné látky
   či podezřelého předmětu,

 • seznámit se se způsoby ochrany osob při úniku radioaktivních, chemických
   a biologických látek

 

INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ TECHNOLOGIE

Základy práce s počítačem 

► respektuje pravidla bezpečné práce s hardware a software a postupuje poučeně v případě jejich závady

 

Učivo

 • zásady bezpečnosti práce a prevence zdravotních rizik spojených s dlouhodobým využíváním

 • výpočetní techniky

 • distanční výuka – kybernetické útoky, narušování on-line výuky (NÚKIB), nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií osobní bezpečí

 

 

ČLOVĚK A JEHO SVĚT

Místo, kde žijeme 

Očekávané výstupy

► vyznačí v jednoduchém plánu místo svého bydliště a školy, cestu na určené místo a rozliší

možná nebezpečí v nejbližším okolí

► určí světové strany v přírodě i podle mapy, orientuje se podle nich a řídí se podle zásad

bezpečného pohybu a pobytu v přírodě

 

Učivo

 • domov – orientace v místě bydliště

 • umět správně vyslovit (popř. napsat) své jméno, adresa, bydliště,

 • rodina, širší rodina, kontakty s rodiči, příbuznými

 • škola – prostředí školy, činnosti ve škole, okolí školy, bezpečná cesta do škol, riziková místa a situace

 • požár – hasicí přístroj, hydrant

 • nebezpečí v přírodě – koupání, nebezpečné předměty, požár, neznámý pes,..

 • orientace v čase

 • měření a odhadování vzdáleností a velikosti předmětů

 • orientace v terénu – určování stanovišť

 • orientace ve městě (známém i neznámém) dle mapy, plánku

 • orientace v přírodě dle mapy (buzola),

 • okolní krajina – působení lidí na krajinu, orientační body a linie

 • přírodní nástrahy, které mohou ohrozit zdraví nebo život

 • požár – hasicí přístroj, hydrant

 • Evropa a svět – cestování

 

Lidé kolem nás 

► vyjádří na základě vlastních zkušeností základní vztahy mezi lidmi, vyvodí a dodržuje

pravidla pro soužití ve škole, mezi chlapci a dívkami, v rodině, v obci (městě)

► rozpozná ve svém okolí jednání a chování, která se už tolerovat nemohou a která porušují

základní lidská práva nebo demokratické principy

 

Učivo

 • soužití lidí – mezilidské vztahy, komunikace, principy demokracie, pomoc nemocným,sociálně slabým
 • chování lidí – vlastnosti lidí, pravidla slušného chování – ohleduplnost, etické zásady,

 • zvládání vlastní emocionality; rizikové situace; rizikové chování, předcházení konfliktům

 • pravidla zacházení s některými přístroji v domácnosti

 • kázeň v mimořádných situacích

 • bezpečnost na silnicích, ulicích, pravidla silničního provozu

 • pojem mimořádná událost (druhy)

 • evakuace

 • komunikace s cizími lidmi (nebezpečí x bezpečí, uniforma)

 • tísňová volání (policie, hasiči, záchranka + linka bezpečí dětí a mládeže 116 111/24denně

 • prevence úrazů a nemocí

 • první pomoc (stabilizovaná poloha, popáleniny, krvácení, zlomeniny, základní životní funkce – umělé dýchání, protišoková poloha,……)

 

Rozmanitost přírody

► zhodnotí některé konkrétní činnosti člověka v přírodě a rozlišuje aktivity, které mohou

prostředí i zdraví člověka podporovat nebo poškozovat

► stručně charakterizuje specifické přírodní jevy a z nich vyplývající rizika vzniku

mimořádných událostí; v modelové situaci prokáže schopnost se účinně chránit

 

Učivo

 • ohleduplné chování k přírodě a ochrana přírody – odpovědnost lidí, ochrana a tvorba životního prostředí
 • rizika v přírodě – rizika spojená s ročními obdobími a sezónními činnostmi; mimořádné události způsobené přírodními vlivy a ochrana před nimi

 

Člověk a jeho zdraví

 

► uplatňuje základní hygienické, režimové a jiné zdravotně preventivní návyky s využitím

elementárních znalostí o lidském těle; projevuje vhodným chováním a činnostmi vztah ke

zdraví

► rozezná nebezpečí různého charakteru, využívá bezpečná místa pro hru a trávení volného

času; uplatňuje základní pravidla bezpečného chování účastníka silničního provozu, jedná

tak, aby neohrožoval zdraví své a zdraví jiných

► chová se obezřetně při setkání s neznámými jedinci, odmítne komunikaci, která je mu

nepříjemná, v případě potřeby požádá o pomoc pro sebe i jiné, ovládá způsoby komunikace
 s operátory tísňových linek

► reaguje adekvátně na pokyny dospělých při mimořádných událostech

► využívá poznatků o lidském těle k vysvětlení základních funkcí jednotlivých orgánových

soustav a podpoře vlastního zdravého způsobu života

► uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví a v modelových situacích simulujících mimořádné události

► předvede v modelových situacích osvojené jednoduché způsoby odmítání návykových

látek

► uplatňuje základní dovednosti a návyky související s podporou zdraví a jeho preventivní

ochranou

► rozpozná život ohrožující zranění; ošetří drobná poranění a zajistí lékařskou pomoc

 

 

 

 

 

Učivo

 • konkrétní mimořádné situace spojené s onemocněním COVID 19 – Metodika pro vzdělávání distančním způsobem, postup KHS

 • nošení ochrany úst a nosu – pravidla, povinnost

 • pravidlo 3R (ruce, rouška, rozestupy)

 • zvláštní pravidla při omezení osobní přítomnosti dětí, žáků a studentů ve školách

 • péče o zdraví – zdravý životní styl, denní režim, správná výživa, výběr a způsoby uchovávání potravin, vhodná skladba stravy, pitný režim

 • nemoci přenosné a nepřenosné, ochrana před infekcemi přenosnými krví (hepatitida, HIV/AIDS)

 • drobné úrazy a poranění, prevence nemocí a úrazů, první pomoc při drobných poraněních, osobní, intimní a duševní hygiena

 • návykové látky a zdraví – návykové látky, hrací automaty a počítače, závislost, odmítání návykových látek

 • nebezpečí komunikace prostřednictvím elektronických médií osobní bezpečí

 • krizové situace – vhodná a nevhodná místa pro hru, bezpečné chování v rizikovém prostředí, označování nebezpečných látek

 • bezpečné chování v silničním provozu,

 • dopravní značky; předcházení rizikovým situacím v dopravě a v dopravních prostředcích (bezpečnostní prvky)

 • šikana

 • týrání

 • sexuální a jiné zneužívání

 • brutalita a jiné formy násilí

 • mimořádné události a rizika ohrožení s nimi spojená – postup v případě ohrožení (varovný signál, evakuace, zkouška sirén)

 • požáry (příčiny a prevence vzniku požárů, ochrana a evakuace při požáru); integrovaný záchranný systém (IZS)

 

 

Doporučená literatura a metodický materiál:

 

 

 

 

 

 

 

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ

 

150 Hasičský záchranný sbor

112 integrovaný záchranný systém

155 Zdravotnická záchranná služba

158 Policie ČR

156 Městská policie

 

VAROVNÝ SIGNÁL SIRÉNY – všeobecná výstraha:

Vyhlašován kolísavým tónem, trvá 140 vteřin.

 

VAROVNÝ SIGNÁL POŽÁRNÍHO POPLACHU:

Vyhlašován přerušovaným tónem po dobu jedné minut.

 

 

 

 

 

 

 

 

V Měníku 1.9.2022  Zpracovala: Mgr. Marcela Říčanová