Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy
a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školský zákon (č. 561/2004 Sb. § 167) ukládá zřizovateli školy povinnost zřídit Školskou radu. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Školská rada:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávy školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy

 

Složení školské rady

Zástupce zřizovatele: Lukáš Kamínský, DiS

Zástupce rodičů nezletilých žáků: Ing. Šárka Vojtěchová

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Michaela Dzurindáková

 

Dne 25.9.2023 se konala volba zástupce nezletilých žáků do školské rady.

Volba se konala v rámci Třídních schůzek pro rodiče dne 25.9.2023

Rozdáno bylo celkem 27 hlasovacích lístků (z 29 zákonných zástupců)

Odevzdáno bylo do volební urny 27 hlasovacích lístků.

Do Školské rady byla na další tříleté funkční období zvolena celkem 27 platnými hlasy paní Šárka Vojtěchová, bytem Barchov, čp 63.

Do Školské rady byla na tříleté funkční období zvolena celkem 27 platnými hlasy paní Mgr.Michaela Dzurindáková,bytem Zábědov, čp 34. Paní Michaela Dzurindáková zastupuje pedagogické pracovníky.

Na další tříleté období byl jako zástupce zřizovatele zvolen pan Lukáš Kamínský, DiS.