Školská rada

Školská rada

Školská rada je orgán, který umožňuje zákonným zástupcům žáků, pedagogickým pracovníkům školy
a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školský zákon (č. 561/2004 Sb. § 167) ukládá zřizovateli školy povinnost zřídit Školskou radu. Třetinu členů Školské rady jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu volí pedagogičtí pracovníci dané školy.

Škoská rada:

  • se vyjadřuje k návrhům školních vzdělávacích programů
  • schvaluje výroční zprávy školy
  • schvaluje školní řád
  • schvaluje pravidla pro hodnocení žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu školy
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli a orgánům státní správy

 

Složení školské rady

Zástupce zřizovatele: Lukáš Kamínský, DiS

Zástupce rodičů nezletilých žáků: Ing. Šárka Vojtěchová

Zástupce pedagogických pracovníků: Mgr. Michaela Dzurindáková

 

Dne 29.9.2020 se,v rámci Informační schůzky pro rodiče, konala volba nového zástupce nezletilých žáků do školské rady. Rozdáno bylo celkem 34 hlasovacích lístků.Odevzdáno bylo do volební urny 30 platných hlasovacích lístků. Do Školské rady byla na tříleté funkční období zvolena 22 hlasy Ing. Šárka Vojtěchová.