Vnitřní řád školní družiny

 1. Provoz školní družiny je od pondělí do pátku – ranní družina od 6:30 do 7:45 hodin, odpolední družina od 11:40 do 15:30 hodin. V době od 14:00 h do 15:00 h nemohou žáci odcházet ze ŠD z důvodu pobytu venku i mimo areál ZŠ.

 2. Úplata za zájmové vzdělávání ve ŠD činí 50,- Kč za měsíc Vyúčtování je provedeno na konci každého měsíce.

 3. Žáka přihlašuje do školní družiny zákonný zástupce na zápisním lístku. Odhlášení během školního roku provede rovněž písemně.

 4. Žák je povinen dodržovat řád školy a školní družiny.

 5. Žák chodí do družiny včas, zdržuje se v ní po dobu uvedenou zákonným zástupcem na zápisním lístku. O uvolnění dítěte ze ŠD žádá zákonný zástupce písemně a každou absenci omluví. Bez písemné (nebo ústní) žádosti nebude žák uvolněn ze ŠD.

 6. Žák může psát domácí úkoly ve školní družině, při psaní neruší ostatní děti. Úkoly píše samostatně. Prvňáčci úkoly ve ŠD nepíší.

 7. Žák dodržuje pravidla společenského chování v družině i venku. Důsledně dodržuje hygienické návyky. Chce-li opustit družinu, upozorní vychovatelku.

 8. Z oběda odchází žáci společně s vychovatelkou.

 9. Při hrách venku si žáci můžou půjčovat hračky ze zahradního domku. Nesmí lézt na stromy
   a používat při hrách klacky a jiné ostré předměty.

 10. Žák se zdvořile chová k dospělým lidem, přátelsky a kamarádsky ke svým spolužákům. Svým chováním přispíváme k dobrému jménu školy.

 11. Žák neničí hračky ze ŠD, zachází s nimi ohleduplně. Při zničení hračky, nebo zařízení ŠD škodu uhradí. Za hračky, mobilní telefony apod. přinesené z domu ŠD neodpovídá.

 12. Při odchodu ze ŠD do prostor šaten se chová velice obezřetně, ohleduplně, neběhá po schodech. Zvýšenou osobní opatrností eliminuje možné úrazy. O této povinnosti
   a zodpovědnosti žáků jsou seznámeni zákonní zástupci i samotní žáci školy.

 13. Při odchodu ze ŠD si každý po sobě uklidí hračky, v šatně si uklidí bačkory.

 14. Při hrách venku a výtvarné výchově používají žáci pracovní oděv.

 15. ŠD navštěvují jen řádně přihlášení žáci.

 16. Po uzamknutí areálu školy je vstup na školní zahradu přísně zakázán!

Vnitřní řád ŠD nabývá účinnosti dne 1.9. 2020

Ing.Petra Komárková, vychovatelka ŠD Mgr. Marcela Říčanová, ředitelka školy

V Měníku dne 31.8.2020