Aktuální informace k zápisu do 1. ročníku pro školní rok 2021-2022

 

V letošním školním roce bude v důsledku mimořádné situace probíhat formální zápis do 1. ročníku (bez přítomnosti dětí i rodičů).  Formální zápis se skládá pouze z podání oficiální žádosti ve dnech od 1.  dubna 2021 do 30. dubna 2021

 

Zápis se týká dětí, které do 31. 8. 2021 dovrší věk 6 let (dětí narozených od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015) a dále dětí, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky.

 

Zákonný zástupce si vybere z následujících možností, jak doručí škole příslušné podklady :

 

 • poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola, Měník 16, okres Hradec Králové , 503 64 Měník,  (rozhodující je datum podání na poštu), obálku označte nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

 

 • elektronicky do datové schránky školy: xapmpq9

 

 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem

 

 • osobním podáním ve škole (vhozením obálky do schránky na vratech školy, obálku označte nápisem ZÁPIS DO 1. TŘÍDY)

 

Pro zápis do 1. třídy je nutné předložit:

 • Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání (Žádost o přijetí podávají i zákonní zástupci žáka, kterým byl v minulém roce udělen odklad povinné školní docházky) + podpis
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii OP zákonného zástupce
 • Dotazník pro zákonného zástupce žáka 1.ročníku ZŠ (+ podpis)
 • Desatero pro prvňáčky (+ podpis zákonného zástupce)

 

Před vytisknutím Žádostí (k přijetí x OŠD) si zkontrolujte školní rok a čitelně uveďte Vaši emailovou adresu – na emaiovou adresu bude zasláno registrační číslo žádosti, pod kterým bude dítě v seznamu evidováno a posléze bude vydáno rozhodnutí o přijetí. O přijetí dítěte bude zákonný zástupce informován zveřejněním seznamu přijatých dětí na vývěsním místě před školou a na webových stránkách školy.

 

 

Odklad povinné školní docházky

 

Při žádosti o odklad školní docházky je nutné, aby zákonný zástupce předložil vyplněnou:

 • Žádost o odklad povinné školní docházky, Dotazník pro zákonného zástupce žáka 1.ročníku ZŠ
 • kopii rodného listu dítěte
 • kopii OP zákonného zástupce
 • doporučení k odkladu ze školského poradenského zařízení a zprávu od odborného lékaře či klinického psychologa (přiložte k žádosti). Pokud tato vyjádření zatím nemáte, žádost podáte ve stanoveném termínu zápisu, Povinné písemnosti doplníte a dodáte nejpozději do 31. 5. 2021.

Do 30 dnů od podání žádosti o přijetí rozhodne ředitelka školy o přijetí nebo nepřijetí dítěte k základnímu vzdělávání.

Formuláře jsou ke stažení na webu školy

 

 

 

V Měníku 22.3.2021                                            Mgr.Marcela Říčanová, ředitelka školy