ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2021/2022

ZÁPIS DO 1. ROČNÍKU ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ROK 2021/2022

        

Zápis dětí pro školní rok 2021/2022 proběhne

v budově základní školy v pondělí 12.dubna 2021  a  v úterý 13.dubna 2021, vždy v čase  od 14:00 do 17:00

 

          Moc bychom si přáli přivítat budoucí prvňáčky v naší škole osobně. Vzhledem k epidemiologické situaci však tuto formu zápisu nemůžeme garantovat. Prosím, sledujte průběžně naše stránky, kde Vás budeme informovat o podobě zápisu (prezenční nebo distanční  forma zápisu) a možnostech přihlášení k základnímu vzdělávání do naší školy. V případě mimořádných Opatření vyhlášených vládou, Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy nebo Ministerstvem zdravotnictví vás o téo skutečnosti budeme včas informovat.

 

          Žáci  budou přijímáni na základě žádosti zákonných zástupců v souladu s § 36 zákona č. 561/2004
Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění a v režimu správního řízení v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. správní řád
v platném znění.

 

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ:

Žáci mohou být přijímáni jen do výše kapacity školy – povoleného počtu žáků uvedeného ve školském rejstříku.

Pořadí přijatých bude určeno podle kritérií a losování

  • Nejprve budou přijímáni žáci s místem trvalého pobytu ve školském obvodu
  • Poté budou přijati žáci mimo náš obvod, kteří mají na ZŠ Měník sourozence
  • Nakonec budou přijímáni ostatní žáci mimo školský obvod ZŠ Měník

          V případě, že by přijetím všech zapsaných uchazečů byla překročena kapacita školy, ředitelka školy rozhodne o přijetí žáků mimo školský obvod losem.

 

          Žák, kterému byl v předchozím školním roce ředitelkou školy povolen odklad školní docházky, je povinen svými zákonnými zástupci se v následujícím roce znovu přihlásit k plnění povinné školní docházky v rámci zápisu do prvního ročníku základního vzdělávání, a to do základní školy podle svého výběru. Skutečnost, že ředitelka školy již dříve rozhodla o odkladu povinné školní docházky uchazeče, nezakládá povinnost ředitelce školy přijmout dítě ke vzdělávání.

 

VĚK DÍTĚTE

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad (tedy pro děti narozené od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015)

 

CO S SEBOU K ZÁPISU

  • doklady stanovené pro přijetí dítěte do základní školy
  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči

 

Údaje a doklady potřebné k žádosti o odklad školní docházky (Odložení začátku povinné školní docházky (§ 37 odst. 1 školského zákona)

  • rodný list dítěte
  • průkaz totožnosti zákonného zástupce, popř. doklad o zmocnění zastupovat dítě v přijímacím řízení v případě osob, které osobně pečují o dítě v pěstounské péči
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP, SPC) k odkladu školní docházky
  • doporučení dětského lékaře k odkladu školní docházky

 

zapis_letak